7 photos

Washington Street Colors, Boston

Washington Street Colors, Boston

Brick, Copper, Glass - Boston

Brick, Copper, Glass - Boston

Old Quebec City & Mural

Old Quebec City & Mural

Old Amethyst Shop, Rockport

Old Amethyst Shop, Rockport

Stairway Abstract, Exeter,NHj

Stairway Abstract, Exeter,NHj

Downtown Detail, Brattleboro

Downtown Detail, Brattleboro

Streetside, Late Summer

Streetside, Late Summer